1-   تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر به صورت منسجم در 24 منطقه و شهرستان به تعداد 168 نفر

2-   تشکیل هسته های معتمدین ادارات آموزش و پرورش استان ( سازمان و 24 منطقه / شهرستان) به تعداد  288 نفر.در طول سالتحصیلی 87-86 و 88-87

3-   توجیه دبیران امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش استان در زمینه راههای پیشبرد امور بالاخص تذکرات لسانی و احیاء هر چه بهتر فریضه امر به معروف و نهی از منکر .

4-   هما هنگی منسجم بین تمامی دبیران امر به معروف و نهی از منکر مناطق و شهرستانهای آموزش و پرورش استان .

5-   دریافت وجه کتب : ده گفتار حجه الاسلام قرائتی و آموزش ملی امر به معروف و نهی از منکر جهت آموزش هسته های معتمدین به تعداد 249 نفر.

6-   سرکشی و نظارت رئیس سازمان به عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر به مناطق و شهرستانهای استان از فعالیتهای دبیران مربوطه و شوراهای امر به معروف مدارس .

7-   سرکشی دبیر و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان از فعالیتهای دبیران شهرستانها در زمینه پیشرفت بهینه کاری و پی گیری بخشنامه های ارسالی در این زمینه .

                                  

8-   ارسال به موقع برنامه ها، الویتها و راهکارهای اجرایی ، فرهنگی ، آموزشی به کلیه ادارات استان ( آموزش و پرورش ) جهت انجام توسط شوراهای مربوطه در سالتحصیلی 88-87

9-   تعا مل مستمر بین شوراهای امر به معروف آموزش و پرورش استان با ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان و ائمه جمعه و جماعات و استفاده از نظرات ، پیشنهادات و راهکارهای آنان .

10- سرکشی مستمر اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر و اعضای هسته های معتمدین ادارات از شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مدارس راهنمایی و متوسطه و شرکت در جلسات آنان .

11- پی گیری و برگزاری مستمر  جلسات  شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مناطق و شهرستانهای استان و دریافت گزارش فعایتها و صورتجلسات با هماهنگی و همکاری رئیس سازمان و سایر اعضاء شورای مربوطه .

12- اعلام به دبیران امر به معروف و نهی از منکر در خصوص تشکیل جلسات ماهیانه و ارتباط مستمر آنان با سازمان آموزش و پرورش به منظور برگزاری هر چه بهتر و با شکوهتر هفته امر به معروف و نهی از منکر .

13- جمع آوری و تهیه گزارش فعالیتها ( شورای امر بعروف ادارات ، هسته های معتمدین ، تشکیل جلسات و برنامه های شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مدارس به صورت مصور ( فیلم و عکس ) و ارسال به دبیرخانه سازمان .

                                        

14- ایجاد هماهنگی مستمر بین دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مدارس با دبیران امر به معروف ادارات آموزش و پرورش به منظور پیشبرد بهتر فعلیتها و تبلیغات گسترده در این زمینه .

15- ایجاد تعامل مستمر بین دبیران امر به معروف و نهی از منکرمناطق و شهرستانهای استان با ائمه جمعه و جماعات و دعوت از آنان برای حضور در جلسات و گردهمائیهای توجیهی برای اعضاء دانش آموزی . 

16- تشکیل مستمر جلسات شوراهای مربوطه و حضور اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان در این جلسات و ارائه راهکارهای گسترش تذکرات لسانی در بین همکاران فرهنگی و دانش آموزان و ...

17- تشکیل جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان با حضور کلیه اعضاء  همراه با تهیه دستور العمل و آئین نامه جهت تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر مدارس راهنمایی و متوسطه و در نهایت پی گیری امور و به نتیجه رساندن این مهم .

18- طی بخشنامه شماره 10/72386 مورخه 25/11/86 در 1845 آموزشگاه راهنمایی و متوسطه سراسر استان اقدام به تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر نموده که جمعا به تعداد 19600 نفر دانش آموز فعالیت عمده خود را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر بالاخص تذکرات لسانی آغاز نمودند و در طول سالتحصیلی 88-87 راهکارهای لازم به این شوراها داده خواهد شد

19- با توجه به آئین نامه شماره 10043/ 2/83 مورخه 15/2/87 این سازمان اقدام به تشکیل هسته های معتمدین امر به معروف و نهی از منکر در آموزش و پرورش استان نموده و هم چنین طی ارسال به مناطق و شهرستانها بر اساس دستورالعمل ارسالی این هسته ها تشکیل شده که آمار آنان 130 نفر بوده و فعالیت خود را در زمینه تذکرات لسانی امر به معروف و نهی از منکر آغاز نموده اند .

20- نظارت شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان آموزش و پرورش استان بر فعالیت هسته های معتمد امر به معروف و نهی از منکر مناطق و شهرستانها .

21- تهیه تراکت و اطلاعیه به مناسبتهای مختلف به همراه شعارهای امر به معروف و نهی از منکر در اهمیت این فریضه الهی و ارسال به مناطق و شهرستانهای استان و نصب در تابلوی اعلانات .

22- تاکید مکرر در جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر به ادامه تذکرات لسانی در ادارات تابعه استان  بالاخص مدارس راهنمایی و متوسطه ...

23-   اعلام به روسای ادارات جهت بر پا داشتن تذکرات لسانی بالاخص حضور هماهنگ و دسته جمعی همکاران در مراسمات و ایام الله و نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه .

24- اعلام به شوراهای امر به معروف و نهی ازمنکر به منظور حضور در مراسمات نماز جماعت دانش آموزان در مدارس و بیان نکته های ارشادی در این زمینه .

25- همکاری و هماهنگی با ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان در زمینه پاسخ به مکاتبات مربوطه و ...

26- تهیه بانک اطلاعاتی و شناسایی فردی کلیه اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش مناطق و شهرستانهای استان جهت روان شدن بهتر فعالیتهای این فریضه .

27- سخنرانی روحانیت محترم ائمه جماعات مدارس در زمینه اهمیت تذکرات لسانی و بیان این فریضه .

28- دعوت از روحانیون محترم و اساتید فن  شرکت درجلسات  شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و ...

29-  جمع آوری و تهیه مقالات و نشریات در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ارسال به مناطق و شهرستانهای استان به منظور استافاده همکاران فرهنگی و اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از مدارس .

 

 طرح تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مدارس

راهنمایی و متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

 با توجه به اهمیت گسترش امر به معروف و نهی از منکر بالاخص تذکرات لسانی در بین دانش آموزان و نظر به اینکه بیشترین کار فرهنگی را می توان از طریق دانش آموزان و همکاران فرهنگی به جامعه انتقال داد برآن شدیم که در استان لرستان اقدام به نظام مند کردن و تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکربه عنوان یک کار و فعالیت نو  در مدارس راهنمایی و متوسطه اقدام نماییم ، در این راستا حدود 2800 آموزشگاه در مقاطع تحصیلی ( راهنمایی – متوسطه – فنی حرفه ای و پیش ذانشگاهی ) در حال فعالیت آموزشی میباشند که میتواند نقش بسزایی در احیاء امر به معروف و نهی از منکر در بین اقشار فرهنگی ، اجتماع و ... داشته باشد .  این مهم در راستای فرهنگ سازی و اقامه اصل هشتم قانون اساسی نظام الهی و ارزشمند جمهوری اسلامی ایران که ماحصل آن همگانی شدن تذکر لسانی بوده و نهایتا ، اقتدار ، امنیت ، توسعه و پیشرفت همه جانبه را به دنبال خواهد داشت لذا با ارسال یک بخشنامه به مناطق و شهرستانهای استان مدیران ادارات با همکاری دبیران امر به معروف و نهی از منکررا مامور تشکیل این شوراها با ارسال دستورالعمل خاص نمودیم از جمله :  

1-               شورای امر به معروف و نهی از منکر مدارس راهنمایی و متوسطه مرکب از 7 نفر می باشد .

2-        این شورا از میان دانش آموزان نخبه علمی – اخلاقی – مذهبی – فعالین اجرای نماز جماعت – بسیج دانش آموزی – شورای دانش آموزی – انجمن های اسلامی –  با مساعدت و همکاری مدیران و مربیان پرورشی انتخاب شده و طی یک صورتجلسه اسامی افراد به دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر معرفی می شوند .

3-        اعضاء مربوطه پس از معرفی از طرف مدیران مدارس با صدور ابلاغ به مدت یک سال به عنوان عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر  معرفی می شوند .

4-        دانش آموزان عضو شورا زیر نظر مدیر مدرسه به عنوان رئیس شورا  در احیاء امر به معروف بالاخص تذکرات لسانی انجام وظیفه می نمایند .

5-        دانش آموزان عضو شورا در یک جلسه با حضور مدیر مدرسه یک نفر از اعضای 7 نفره را با رای گیری به عنوان دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر مدرسه معرفی نموده که دبیر مربوطه با مساعدت و همکاری سایر اعضاء فعالیتهای شورا را ثبت نموده و هدایت آنان را برعهده دارد .

                                                                     

6-               ابلاغ کلیه اعضاء توسط مدیر به مدت یکسال صادر می شود .

7-        اعضای شورا هر دوهفته یک بار تشکیل جلسه داده و تمامی راهکارهای لازم را جهت هرچه بهتر اجرای تذکرات لسانی و احیاء امر به معروف و نهی از منکر مدرسه را بر عهده خواهند داشت .

8-        دبیرخانه شورای مدارس هر دو ماه یکبار اهم فعالیتهای خود را به صورت مکتوب به دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات ، مناطق و شهرستانها اعلام می نمایند .

9-        دانش آموزان عضو شورا در فعالیتهای دینی – مذهبی – اجتماعی – و .... با مدیر مدرسه همکاری خواهند نمود .

 

فعالیتها و برنامه های قابل اجرا توسط شوراهای

امر به معروف و نهی از منکر  دانش آموزی مدارس

 

1 – شرکت فعال در مراسمات ، ایام الله ، مناسبتها و ... با صدور تراکت – اطلاعیه – پلاکارد به نام شورای امر به معروف و نهی از منکر مدارس .

2- توجه خاص به تذکرات لسانی و ترویج آن به عنوان یک مهم در بین دانش آموزان  /در راستای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) .          

3-  الگو بودن برای سایر دانش آموزان و برپا داشتن فریضه نماز بالاخص نماز جماعت در مدارس .

4- تشکیل جلسات  شورا هر دوهفته یک بار در محل آموزشگاه  و در مواقع نیاز دعوت از اساتید ، صاحبنظران ، مدیر مدرسه ، دبیر امر به معروف اداره مربوطه ، رئیس اداره آموزش و پرورش و ...

4- برگزاری بهینه و خاص برنامه های اعلام شده جهت هرچه با شکوهتر هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر ( هفته اول محرم ) در سطح مدارس و تبلیغات گسترده جهت احیاء این فریضه الهی .

5- برنامه ریزی جهت  برگزاری مسابقات ویژه  احیاء امر به معروف و نهی از منکر از جمله ( فرهنگی و هنری -  انشاء نماز ظهر عاشورا و ...)

6- معرفی نفر ات برتر مسابقات به دبیرخانه امر به معروف و نهی از منکر ادارات مربوطه و تشویق و تهیه هدایا برای آنان با مساعدت معاونتهای پشتیبانی در یک همایش خاص با حضور شورای امر به معروف اداره ودعوت ار امامان جمعه و جماعات برای ایجاد انگیزه هرچه بهتر .

7 – تشویق نفرات برتر مسابقات  مربوطه و احیاء گران نمونه مدارس توسط مدیران مدارس در مراسمات آغازین .

8-  برگزاری بهینه هفته امر به معروف و نهی از منکر ( هفته اول محرم ) توسط شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مدارس. ( ازجمله نصب پرده و پلاکارد با استفاده از آیات و بیانات معصومی ( علیهم السلام ) و امام راحل و مقام معظم رهبری – برگزاری مسابقات به مناسبت بزرگداشت این هفته – به صدا درآوردن زنگ اول محرم در مدارس و دعوت از اندیشمندان و ... به منظور سخنرانی در مراسمات آغازین در این هفته )

9- برگزاری نمادین تذکرات لسانی دانش آموزی در این هفته و تقدیر و تشکر از احیاء گران نمونه دانش آموزی مدارس .

10 –  معرفی احیاء گران نمونه به مناطق و شهرستانهای استان و تشویق آنان در همایشی با حضور ائمه جمه و جماعات .

11- برگزاری دوره ضمن خدمت 20 ساعته شوراهای امر به معروف و هسته معتمدین سازمان و مناطق / شهرستانهای استان به تعداد 240 نفر.( در 10 قطب ) با ارسال بخشنامه  به آنان .

12- بازدید از برگزاری کلاسهای ضمن خدمت شورای امر به معروف در طول یک هفته . .

13- هماهنگی با مسئولین محترم مربوطه در معاونت سیاسی امنیتی استانداری – ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و نماینگی محترم ولی فقیه در استان لرستان جهت پیشبرد هرچه بیشتر کارها .

14 – دریافت تمامی گزارشات فعالیتهای مناطق و شهرستانها و تقدیر از زحمات آنان . ( هر سه ماه یکبار ) – از جمله cd –  ، پوستر – عکس

  15- ارزیابی کار مناطق و شهرستانهای استان .

16- گرفتن مجوز برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت از نیروی انسانی این سازمان و استفاده از امتیاز آن برای اعضاء  و همکاران شرکت کننده .

.

دبیرشورای امر به معروف و نهی از منکر وعضو گروه مشاوران

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

 

 

+ نوشته شده توسط مشاوران جوان سازمان آموزش و پرورش لرستان در شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 8:15 |